Thẻ: có cần chữ ký người mua và đóng dấu người bán theo quy định về hóa đơn điện tử

Thaison CA là nhà cung cấp chữ ký số hàng đầu

Có cần chữ ký người mua và đóng dấu người bán theo quy định về hóa đơn điện tử?

Theo quy định về hóa đơn điện tử, việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số, chữ ký điện tử là bắt buộc khi tiến hành giao dịch điện tử.